Vad är en katalysator och hur fungerar den? - Bilverkstad24

Vad är en katalysator och hur fungerar den? - Bilverkstad24

Vad är en katalysator?

Katalysatorn är den anordning i avgassystemet vars uppgift det är att rena avgaserna på de skadliga ämnen som bildas vid driften av en bensin- eller dieselmotor. De tre ämnen som är biprodukter vid driften är kolväte, kväveoxider och kolmonoxid.

Om det finns bensin i motorn som inte bränts kan det frigöras kolväten. Kolväten är ett av de främsta skälen till smog och vissa av dem är cancerframkallande.

Kväveoxider produceras när kväve och syre på grund av motorns värme går ihop. Surt regn skapas om kväveoxiderna hamnar i vattenkretsloppet.

I förbränningsprocessen skapas den giftiga gasen kolmonoxid som är mycket skadligt för alla typer av däggdjur.

I katalysatorn finns platina vilket framkallar en kemisk reaktion av ämnena och omvandlar dem till mindre skadliga ämnen. Det finns även keramiska kulor i avgasröret som omvandlar de skadliga kväveoxiderna åter till de ursprungliga ämnena kväve och syre. Kolvätena delas också de upp, till koldioxid och vatten. Kolmonoxiden omvandlas till koldioxid. Koldioxiden är mindre giftig än kolmonoxiden med är fortfarande skadlig och bidrar till växthuseffekten.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när din bil är i behov av en ny Katalysator.

Så kontrollerar du en katalysator | AUTODOC tipsar

Wikipedia information om Katalysator

Katalysator Denna artikel handlar om katalysatorer som generellt kemiskt begrepp. För den vanligaste tekniska tillämpningen, se katalytisk avgasrening (har inte mycket med en katalysators funktion att göra)En katalysator är ett ämne som utan att själv förbrukas ändrar kinetiken hos en termodynamiskt tillåten kemisk reaktion genom att öppna en alternativ reaktionsväg med lägre aktiveringsenergi så att fler partiklar har tillräckligt hög energi för att kunna reagera. På detta sätt accelererar en katalysator reaktionen så att den kan utföras vid lägre temperatur och tryck. En katalysator kan också påverka reaktionens selektivitet genom att minska de olika aktiveringsenergierna i ett reaktionsnätverk olika mycket. Sammantaget kan man säga att en katalysator påskyndar en kemisk reaktion. Katalysatorer kan ha olika aggregationstillstånd: gas, vätska eller fast fas. Man skiljer mellan homogena och heterogena katalysatorer. Homogena katalysatorer befinner sig i samma fas som reaktanter och reaktionsprodukter, medan heterogena katalysatorer bildar en egen fas. Fasta katalysatorer är därför alltid heterogena. Reaktionen sker här vid yttre eller om katalysatorn är porös också vid inre ytan. Ofta är inte hela materialet katalytiskt aktiv utan bara vissa ställen som kallas aktiva centrum. Att mäta deras antal är inte enkelt, eftersom deras struktur ofta är okänd. På grund av experimentell osäkerhet är det ibland inte lätt att skilja en katalytisk reaktion från en stökiometrisk. Därför gäller att det uppmätta antalet reagerade partiklar per aktivt centrum måste vara högre än 100.De flesta så kallade katalysatorer är egentligen prekatalysatorer, det vill säga att de är inte aktiva som de är utan måste transformeras till den katalytiskt aktiva formen genom en aktiverande behandling, till exempel upphettning. Motsatsen till katalysator är antikatalysator. Ett ämne som gör att en kemisk reaktion sker långsammare. Exempel på användning av antikatalysator är tillsats till styren, för att förhindra att det självpolymeriseras.