Partikelfilter till din bil - byta eller rengöra? - Bilverkstad24

Partikelfilter till din bil - byta eller rengöra? - Bilverkstad24

På dieselmotorer finns ett partikelfilter vars uppgift det är att separera partiklar från motorns avgaser och det kan skilja av upp till 99 % av partiklarna. Definitionen av partiklar är allt det som kan samlas på ett speciellt filterpapper när det genomströmmas av dieselgaser under ett fastställt provförfarande. Dieselpartikeln innehåller dels kolväten, från smörjoljan och bränslet, dels kol och oorganiska ämnen, som aska och svavel.

Partikelfiltret måste regenerering regelbundet vilket kan ske antingen passivt, under normal körning eller aktivt, när temperaturen ökas i filtret på olika sätt. Genom olika tillsatser i bränslet eller genom att öka andelen kvävedioxid i avgaserna kan man sänka sotets oxidationstemperatur så regenerering kan fungera bättre. Kväveoxid kan bildas genom oxidering av kväveoxid vilket kan ske i en katalysator före filtret. Det går även att hjälpa oxidationen av kväveoxid genom att belägga partikelfiltret med katalytiskt material. Kvävedioxid oxiderar sot vid en lägre temperatur än syre gör.

Vid aktiv regenerering ökas filtrets temperatur för att skynda på oxideringen av sot. Man kan öka temperaturen genom en extra injektion av bränsle. Injektionen kan ske antingen via cylindern för att öka temperaturen på avgaserna eller via oxidationskatalysator, vilken är monterad innan partikelfiltret. I katalysatorn oxideras bränslet vilket ger en temperaturhöjning vilket accelererar förbränningen av sot. Katalysatorns temperatur måste överskrida 250 °C för att kunna oxidera bränslet. Detta kan vara problematiskt då avgastemperaturen är låg under en längre tid under vissa applikationer. Man kan även använda en brännare eller elektrisk uppvärmning, av antingen filtret eller avgaserna, för att regenerera filtret.

Majoriteten av de moderna dieseldrivna personbilarna har aktiv kontroll av partikelfiltret med tryckfallsmätning samt temperaturmätning före och efter filtret. Filtrets kondition samt när filtret kräver regenerering bestäms av avancerade kontrollalgoritmer. Det används ofta en kombination av passiv och aktiv regenerering.

På äldre fordon som inte tillverkades med partikelfilter går det idag att montera aktiva partikelfilter, så kallade CCT-system. Systemet arbetar vanligtvis med en separat bränsleinsprutare i avgasröret. De tidigare eftermonterbara partikelfilter hade ofta upprepade problem med regenereringen då de ofta var helt passiva.

En del system använder ett separat regenereringssystem där filtret värms upp med el. Dessa system kräver dock oftast att maskinen är avstängd under en längre tid eller att filtret demonteras

Partikelfilter finns i olika sorter. Keramiska, sintermetallfilter och partialfilter. Det sistnämnda har dock en låg partikelreningsnivå.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan vid problem med Partikelfilter.

DPF Rengöring & Underhåll DPFs – diesel particle filters

Wikipedia information om Partikelfilter

Partikelfilter Partikelfilter är en anordning på dieselmotorer för att avskilja partiklar från motorns avgaser. Med ett partikelfilter i avgasströmmen kan 35-95 % av sot fångas upp . Partiklar består enligt definitionen av allt som kan ansamlas på ett speciellt filterpapper som genomströmmas av dieselavgaser under ett definierat provförfarande. Dieselpartikeln består av kolväten från bränslet och smörjoljan, kol och oorganiska ämnen såsom svavel och aska. Ett partikelfilter måste med regelbundenhet regenereras. Detta kan ske passivt där filtret regenereras under normal körning eller aktivt där temperaturen i filtret förhöjs på olika sätt. För att detta ska fungera bättre kan oxidationstemperaturen för sotet sänkas med hjälp av tillsatser i bränslet eller genom att öka andelen kvävedioxid i avgaserna. Kvävedioxid oxiderar sot vid lägre temperatur än syre och kan bildas genom oxidation av kväveoxid över en katalysator innan filtret. Även partikelfiltret kan beläggas med katalytiskt material som bidrar till oxidation av kväveoxid. I aktiv regenerering förhöjs temperaturen i filtret för att påskynda oxideringen av sot. Detta kan ske genom extra injektion av bränsle, antingen i cylindern för att öka avgastemperaturen eller genom en oxidationskatalysator som är monterad före filtret i avgasströmmen. Oxidationen av bränslet över katalysatorn leder till en temperaturhöjning vilket påskyndar sotförbränningen. För att bränsle ska kunna oxideras i katalysatorn krävs att katalysatorns temperatur överskrider ca 250°C vilket kan vara ett problem i vissa applikationer där avgastemperaturen är låg under längre tid. Andra sätt att regenerera filtret är genom att använda en brännare innan filtret eller med elektrisk uppvärmning, antingen av filtret eller avgaserna. De flesta moderna personbilar med dieselmotor har aktiv kontroll av partikelfiltret med tryckfallsmätning och temperaturmätning (före och efter filtret). Avancerade kontrollalgoritmer bestämmer när regenerering krävs samt övervakar filtrets kondition. Ofta används en kombination av passiv och aktiv regenerering. Idag förekommer eftermonterbara CCT-System (aktiva partikelfilter) som kan appliceras på äldre maskiner som från början inte var utrustade med filter. Dessa system arbetar normalt med en separat bränsleinsprutare i avgasröret. Tidigare eftermonterbara partikelfilter var ofta helt passiva med ofta återkommande problem med regenereringen som följd. Vissa system arbetar med ett separat regenereringssystem med elektrisk uppvärmning av filtret men dessa kräver oftast att filtret demonteras eller att maskinen förblir avstängd under en längre tid. Det finns olika typer av partikelfilter, keramiska, sintermetallfilter, och även så kallade partialfilter, som dock har en låg partikelreningsnivå.